Denny vykaz fi kalnej pokladnice

Robi» chyby je správna vec. Je to známe aj zákonodarcom, ktorí umo¾nili daòovým poplatníkom opravi» nesprávne vydané predajné doklady, ako aj vyhlásenia bez toho, aby museli zná¹a» veµké následky. To je mo¾né aj pri úspe¹nom zaznamenávaní predaja na fi¹kálnu sumu. Ako to vyzerá ako korekcia fi¹kálnej sumy?

Man Pride

Pri predaji za úèelom práce fyzických osôb, ktoré nie sú zapojené do finanèných èinností a jednorazových poµnohospodárov, sa odporúèa zaznamena» v¹etky povolenia v registraènej pokladni a hra» potvrdenie o prijatí. Príjmy sa vyuèujú v KPiR na základe pravidelných správ. Chyby pri vydávaní fi¹kálnych príjmov sa zvyèajne vz»ahujú na: vý¹ku dane z materiálu a pomoci, dátum alebo vý¹ku predaja, poèet produktov alebo slu¾ieb. Z toho tie¾ vyplýva, ¾e rolky do finanènej meny, na ktorej sú vystavené príjmy, budú zní¾ené v dôle¾itej sume a vytlaèia dôkaz o nákupoch nesprávne. V prípade registrácie predaja v pokladnici je veµmi nebezpeèný a nepotrebný, je prítomné, ¾e transakcia zaznamenaná na pokladnici nebude vrátená alebo vylep¹ená pomocou jednoduchých funkcií v poslednom zariadení. Na úèely marca 2013 nebolo fajn, aby sa pri úspe¹nom fi¹kálnom úète urobila chyba. V implementácii boli vyvinuté niektoré mechanizmy, ktorých pou¾itie podporovali úrady, ale tieto lieèby obsahovali neoficiálny charakter. Od 1. apríla 2013 zákon o registraèných pokladniciach obsahuje ustanovenia, ktoré túto my¹lienku oznaèujú. Od apríla 2013 musia daòoví poplatníci, ktorí evidujú predaj prostredníctvom registraèných pokladníc, vies» dva záznamy - záznamy o vrátení a s»a¾nostiach a dôkazy o zjavných chybách. Nariadenia ne¹pecifikujú, ako by mali pripomenú», opísa» a údaje, ktoré chcú v nich nájs». Obidve sú upravené tak, aby upravili predaj uzavretý v povedomí o registraènej pokladnici, av¹ak ïal¹í z nich sa zavedie do úspechu vy¹¹ie uvedeného. Chyby. V pláne storna je potrebné do evidencie chýb vyhotovi» príslu¹ný zápis, vrátane: hrubej hodnoty a dane z nesprávne evidovaného predaja, struèného opisu poznámky a prípadných chýb spolu s originálom potvrdenky.