Dediena depresia

Depresia hranièí s e¹te vy¹¹ím poètom ¾ien v ka¾dom veku s ka¾dým rokom. Toto ochorenie èelia aj profesionálne aktívni dospelí, ako aj star¹ie deti. Mnohí z nich trpia roky bez toho, aby si boli vedomí choroby, a postava medzi nimi bojuje s inými metódami boja s poslednou devastujúcou du¹evnou poruchou.

Lieèba depresie sa zvyèajne skladá z psychoterapie, ktorá by mala by» doplnená o farmakologické prostriedky na zvý¹enie úèinnosti lieèby. Mnohé ¾eny si neuvedomujú príchod súèasného, ¾e antidepresíva mô¾u predpisova» len lekári so ¹pecializáciou v psychiatrii. Dobrý psychiater v Krakove, ale skôr, ako zaène lieèbu depresie, mal by diagnostikova» chorobu správne, vrátane pomocou ¹peciálnych psychometrických testov a pomocou klasifikácie symptómov na posúdenie epizódy depresie. A¾ po rozpoznaní choroby a jej záva¾nosti, psychiater rozhodne o systéme jej prevádzky. Farmakologická lieèba sa odporúèa nielen poèas záva¾nosti symptómov ochorenia, ale rovnako èasto poèas asymptomatických období, preto¾e depresia je opakujúce sa ochorenie. V súèasnosti pou¾ívané antidepresíva sú primárne na stabilizáciu nálady pacienta, zbavenie sa úzkosti alebo samovra¾dy. Nane¹»astie, správny výber úèinných lieèiv niekedy trvá veµmi dlho, preto¾e pacienti majú rozdielne úèinky na jednotlivé úèinné látky. Farmakologická terapia trvá hlavne za úèelom by» pacientom, najmä v prípade tzv endogénna depresia. Osoba, ktorá stráca recidívu depresie, musí by» pod systematickou starostlivos»ou psychiatra, ktorý nielen kontroluje stav pacienta, ale je tie¾ schopný najlep¹ie zhodnoti» priebeh lieèby, ako aj mo¾nú potrebu zmeni» formu lieèby. Hoci moderné antidepresíva vykazujú zvý¹enú úèinnos», psychiatri odporúèajú paralelne pou¾íva» psychoterapiu. Psychoterapia umo¾òuje pacientom lep¹ie rozpozna» relapsy a indikuje metódy zvládania v kritických okamihoch.