Certifikat o bezpeenosti strojov

©peciálne nástroje potrebujú zariadenie, ktoré funguje dobre v najtmav¹ích podmienkach. Nezále¾í na tom, èi má by» èinnos» zhasnutá v pú¹ti alebo v prostredí agresívnych chemikálií. Prístrojové gadgety v zariadení musia by» skúsené sto percent.

Atex horák©kola exkluzívnych výrobkov zahàòa baterky. Svietidlá s európskym bezpeènostným certifikátom. Atex horák sa zhroma¾ïuje v skupinách protipo¾iarnej ochrany, v podmienkach zvý¹ených teplôt a dymu, èo obmedzuje viditeµnos». Svietidlá vzhµadom na ¹truktúru majú niekoµko svetelných zdrojov. Hlavný prúd s bielym svetlom nezmení farby svetelných materiálov, ani s vysokým stupòom zamerania klastra. Boèný panel diód poskytuje rozptýlené a menej intenzívne svetlo. Navy¹e (voliteµne sú vybavené modulom s optickými vláknami, ktorý je mo¾né pou¾i» na osvetlenie »a¾ko dostupných medzier. Plné nabitie batérie umo¾òuje nepretr¾itú výrobu za devä» hodín a súèasná nikel-mangánová batéria nie je nabitá pamä»ou na nabíjanie. Po návrate do základne batériu úplne nabite a¾ tri hodiny. Systém sa pova¾uje za nabíjaèku do auta a siete.

Trvanlivos» krytuMali by pou¾íva» chemické záchranné útvary, preto¾e telo baterky pretrváva v konflikte s naozaj agresívnymi chemikáliami. Kyseliny a zásady ich neprekonajú. Dokonca aj Butanon nemá ¹ancu, a to isté je príli¹ veµa materiálu, ktorý sa pou¾il pri príprave prípadu. Fortron, okolo neho, je maximálny odolný polymér. Polyfenylén sulfid sa nerozpú¹»a v ¾iadnom rozpú¹»adle a¾ do dvoch sto stupòov Celzia. Teplota, pri ktorej si udr¾uje svoju stranu, dosahuje sto ¹tyridsa» stupòov Celzia a krátko a¾ dvesto sedemdesiat stupòov. Predstavuje sa spontánne nepríjemnosti. Napriek tomu je mimoriadne dôle¾ité, aby bola menej energie o kov. Nízka nasiakavos» spôsobuje, ¾e bude pravdepodobne ¾i» v zariadeniach, ktoré prechádzajú vo vlhkom prostredí.Dôle¾itým bodom pre tímy, ktoré vystupujú vo vý¹kach, je stav hlavy, ktorý zabraòuje tomu, aby sa objekt odvalil. Po páde spomaµuje rotaèný pohyb, ktorý zabraòuje pádu z nástupí¹» alebo na priepas». Ergonomický, zjednodu¹ený stav a nekåzavý povrch baterku dokonale zapadajú do rúk.