Biela hlavkova kapusta

Vo vybraných kanceláriách a spoloènostiach sa látky, ktoré mô¾u by» k dispozícii na vytvorenie výbu¹nej atmosféry so vzduchom, zaènú alebo hromadia. Najmä budú existova» látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s vysokým stupòom rozpadu, napr. Uhoµný prach, drevný prach atï.

V takýchto mo¾nostiach sú zamestnávatelia povinní vypracova» hodnotenie rizika výbuchu a hodnotenie rizika výbuchu. Malo by sa ¹pecifikova» najmä na územiach a miestach, kde sa vyskytujú najväè¹ie riziká výbuchu. Výbu¹né zóny by mali by» navy¹e vyznaèené vo vzdialenostiach a na vonkaj¹ích apartmánoch. Je potrebné, aby zamestnávatelia pripravili grafickú dokumentáciu, ktorá bude regulova» a tie¾ indikova» faktory, ktoré mô¾u iniciova» vznietenie.

Posúdenie výbuchom & nbsp; musia by» vytvorený na základe po¾iadaviek nariadenia ministra hospodárstva z 8. júla 2010. V situácii, keï minimálne po¾iadavky dôvery a bezpeènosti pri práci, v súvislosti s návrhom prezentova» prácu v byte výbu¹nej atmosféry (Zbierka zákonov è 138, polo¾ka 2010. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa pripravujú objektové charakteristiky. Definuje sa na jeho povrchu, poète podla¾í, izbách, technologických linkách atï. Sú analyzované faktory, ktoré mô¾u posla» na vytvorenie po¾iaru alebo výbuchu. Pripravujú sa opatrenia a opatrenia, vïaka ktorým bude prijateµné oslabenie a odstránenie ohòových a výbu¹ných hrozieb. Zohµadòuje sa mno¾stvo horµavých látok, ktoré sa doká¾u bráni» ako potenciálny zdroj výbuchu. Zavádzajú sa nové rie¹enia, ktoré minimalizujú riziko výbuchu.