Bezpeenos europskej unie je rozdrvena

Otázky dôvery a kontroly kníh v priemysle súvisia najmä s pomocou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy v kombinácii s priemyselnou bezpeènos»ou na základe prípadových ¹túdií - atex prípadových ¹túdií.

Vzhµadom k tomu, vzhµadom k tomu, ¾e významná skupina strojov, ako aj nástroje sú vzhµadom na prevádzku v uhoµných baniach, ktoré mô¾u nasta» nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhoµného prachu v konkrétnej in¹titúcii diskutovanej smernice 94/9 / ES, ktoré sa vz»ahujú k tým, hrozby.

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv Nové prístupy 94/9 / ES, v skutoènosti, upravujú právne predpisy èlenských ¹tátov týkajúce sa nástroje a metódy ochrany, ktoré sú dané k zisku v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, ktorý je známy ako ATEX. & Nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, hlavné konci tohto Smernica je urèená na plynulý tok tovaru, ktorý poskytne významný stupeò ochrany proti výbuchu. Táto zásada v¹ak nebol kµúèovým krokom od úrovne harmonizácie ochrany proti výbuchu v európskej skupine. Od pribli¾ne dvadsa» rokov sa ka¾dý musel prispôsobi» niekoµkým takzvaným starý prístup k voµnému obchodovaniu s tovarmi v súèasnosti v rámci ATEX.

https://rev-mind-plus.eu/sk/Revitalum Mind Plus - Efektívny spôsob, ako sa rýchlo naučiť a zbaviť sa stresu!

Smernica 94/9 / ES nadobudla úèinnos» 1. júla 2003 a nahradila staré smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS týkajúce sa elektrospotrebièov, ktoré sa uvádzajú do prevádzky v blízkosti a ktoré sú vystavené riziku výbuchu na priestoru a smernice 82/130 / EHS, ktorá hovorí o elektrickom dátovom zariadení na pou¾itie v potenciálne výbu¹nom prostredí v plynárenských mísoch. Postupy posudzovania schválení na základe starého prístupu záviseli len od elektrických zariadení, ktoré boli potrebné na splnenie v¹etkých presne stanovených bezpeènostných po¾iadaviek. Výskum ukázal, ¾e elektrické zariadenia sú zdrojom zapálenia len v polovici prípadov. V systéme tohto druhu je jediná hrozba elektrickej povahy vyznaèená v princípoch starého prístupu málo dôle¾itá pre hlbokú ochranu, ktorú ponúka nariadenie 100a Rímskej zmluvy.