Banka na spermie

Forte Love

Semenná banka (spermie je oblas», v ktorej sa zhroma¾ïuje sperma darcov. Musia spåòa» presne definované kritériá. Po prvé, v nich by malo by» dostatok spermií (minimálne 40 miliónov na 1 mm s pomerne vysokou pohyblivos»ou. Darca vy¾aduje, aby ¾il v ideálnej fyzickej forme a¾ do veku 35 rokov, aby nemal ¾iadne genetické choroby.

Okrem toho sa hodnotí jej vývoj, farba tela, farba oèí a vlasov a èo je zaujímavé vzdelanie (minimálny priemer. Podµa práva EÚ sa spermia odporúèa bezplatne. Pre vynalo¾ené náklady, napríklad prístup (maximálne 700 PLN, sa vyberie len odmena.Prvým kvalifikaèným krokom pre darcu je skutoèný rozhovor, poèas ktorého mu dáva rad otázok o svojom sexuálnom ¾ivote, minulých chybách a rodinnej forme. Neskôr sa jeho krv testuje na konci kontroly, t.j. nie je nosièom infekèných ochorení (napríklad HIV, odoberá semeno a tampón z moèovej trubice. Ak sú splnené v¹etky podmienky, darované spermie vstúpi do banky spermií poèas ¹iestich mesiacov. A¾ po poslednom èase sa predpokladá nový experiment, ¾e nové experimenty vedú aj spermie k daným postupom. Darca musí podpísa» zmluvu s bankou - klinika musí venova» plnú pozornos» dôle¾itému skladovaniu spermy. V na¹om svete je prax darovania spermií stále menej a menej atraktívna, a preto je materiál úplne znièený.Ka¾dý mô¾e teoreticky pou¾íva» banku. Hoci na úrovni poµského práva osamelé ¾eny nemô¾u vyhráva» pomocou banky spermie (die»a musí by», preto¾e zároveò mô¾e by» otcom aj matkou. Najèastej¹ie klientmi takýchto kliník sú sterilné páry a mu¾i, ktorí nesú genetické choroby, ktoré nechcú odhaµova» svojim potomkom.