Anglicke vlasy

Nonacne

Môj bratranec miluje hra» s vlasmi, stále si ju mô¾ete pohladi» a tie¾ ju èisti». Zároveò je to naozaj absorbované, ¾e ak chcete, aby celá vec vyzerala krásne, mô¾ete da» jeden prú¾ok tucet krát, zaka¾dým, keï k nemu prilepíte luky na vlasy, alebo si ho zapnete. Najviac hodnotí prácu ¹koly a organizuje sa im. Jej nová tvorba Princess Joker bola tie¾ originálna a ja by som rád perfektný úèes a ¹aty. Moja mama si v súlade s èíslom zapletala svoje malé copánky s luky do nich. Po chvíli krásny jedenás»roèný povedal nie, nie, e¹te raz. Budem vyzera» kraj¹ie na miestach ... a to zaèalo. Pol hodiny natáèania pri ich písaní. Vyzerala nádherne ako skutoèná princezná. Av¹ak, keï hostia s princeznou rýchlo zmenili názor. Nie na posledný, ¾e na zaèiatku uèenia, menej ako dve hodiny uplynuli pre podívanú. Zrazu ... úplne zmenil my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo niekoµko "nieeee, nepáèi sa mi to, nepamätám si niè ako aristokrat, èo veµa jej otrokyne". Vyna¹la nový úèes, vlasy zviazané vo forme voµnej koky. Na¹»astie, ako som napísal vy¹¹ie, u¾ máme schopnos» ohýba» si vlasy, to je to, èo ¹lo obzvlá¹» rýchlo. Jej matka, z mojej strany, bola pripravená na rôzne a dvadsa» minút.