Aktivny ivot s prakom

®e ste aktívny, spolu s jednoduchou celou rodinou, chápete, aké zlo¾ité a koµko úsilia stojí za to, aby ste udr¾ali poriadok na mieste. Denné utieranie prachu, premý¹µanie o podobnej vlhkosti vzduchu alebo zber kapradín zo zeme. ®i» pravdepodobne, namiesto vysávaèa, ktorý by mal trpie» z miestnosti naèíta» a zase do bytu (a niekedy kábel je príli¹ malý!, Stojí za to investova» do hlavných vysávaèe, ktoré sú uvedené vo ve¾i a dr¾a» úlohu µudí z týchto troch zariadení.

Takéto zariadenia získavajú na miestnom trhu e¹te väè¹ie postavenie. Centrálny systém vysávania je in¹talácia, ktorá sa zatvára v na¹om dome a zaèína pripojením dlhého potrubia k jednotlivým zásuvkám. Sací systém, cez kanály umiestnené v stenách, prená¹a neèistoty do centrálnej meny, tj: vysávaè. Neèistoty a vzduch sa vypú¹»ajú mimo budovy.

Nemusíme sa obáva», ¾e pri nehode sania väè¹ích predmetov ich stratíme nav¾dy. Systém uchováva veci v kontajneri, ktoré nie sú pou¾ité pripojeným filtrom.

In¹talácia tohto modelu systému, ktorý uµahèuje èistenie, nemusí fungova» v zariadení, ktoré sa práve stavia. V existujúcich budovách sa na montá¾i pou¾ívajú podkrovné alebo in¹talaèné kanály.

Kreslenie z týchto zariadení, zvy¹ujeme kvalitu ná¹ho bytu, a to nielen èerpanie z zariadení, ktoré ¹etria èas. Pre alergikov je prítomný neobvyklý materiál. Centrálne vysávaèe vám umo¾nia zbavi» sa väè¹iny roztoèov a cudzích peµov, ktoré sú príèinou alergií. Vzduch v priestoroch je èistej¹í a cirkulácia sa zvy¹uje.